Partijen presenteren coalitie-akkoord 2018-2022

Meer ruimte voor inzet maatschappelijk vastgoed en burgerinitiatieven

De besprekingen om te komen tot een nieuw college zijn met succes afgerond. Deze week starten het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad hun werkzaamheden.
Wij waren benieuwd wat burger-/bewonersinitiatieven als Coehoorn Centraal van dit college kan verwachten. We doken in het coalitie-akkoord.

De grondhouding
In de inleiding schrijven de partijen: ‘We zorgen dat Arnhem een stad is waarin voor iedereen ruimte is om mee te denken, mee te doen en om initiatief te nemen. Een stad waar naar de inwoners wordt geluisterd. Veel bewoners hebben de afgelopen jaren zelf initiatieven ontplooid die bijzonder waardevol zijn. Deze initiatieven verdienen steun van de gemeente. En tot slot is onze mooie stad van ons allemaal.’
Dat vinden we alvast een goed vertrekpunt dat aangeeft hoe de verhoudingen tussen een overheid en de burger kan en moet zijn. Die kan nog wel wat verbetering gebruiken.

Groen in de stad
Over het groen in de stad stelt het akkoord: ‘Het groen in onze stad zal steeds belangrijker zijn in relatie tot de klimaatopgave; het vangt zowel CO2 als de gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast) op. Verdere vergroening van Arnhem kan de stad nog aantrekkelijker maken. Daarnaast helpt groen bij het tegengaan van hitte-eilanden en het opvangen van overtollig regenwater. We zorgen voor extra middelen om groenprojecten te financieren.’
In de versteende verkeersintensieve binnenstad is behoefte aan groene eilanden, waar niet alleen het fijnstofgehalte lager is, maar ook de oplopende zomerse temperaturen. Het Coehoornpark is zo’n groen eiland, ‘bij toeval’ ontstaan, maar nu door velen als plek voor ontspanning en ontmoeting hoog gewaardeerd. Ook heeft het park een aantal buurtbewoners weer actief gemaakt en zorgen daarmee voor het bijhouden van het groen. Het is inmiddels een allemanspark geworden. De gemeenschappelijke financiering door de stichting Coehoorn Centraal, Arnhem6811 en gemeente is een unieke vorm van samenwerking.

Ruimteplannen en gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling is voor burgers vaak een ver-van-mijn-bed-show. Het coalitie-akkoord hierover:
‘We grijpen de nieuwe Omgevingswet aan om onze leefomgeving te verbeteren, de gezondheid en veiligheid van inwoners te beschermen en bij te dragen aan het behoud van een leefbare stad. We zorgen dat burgers van het begin af aan kunnen meedenken in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.’
Dat is waar het bij het doorontwikkeling van Coehoorn Centraal een beetje misloopt: een wezenlijke stem in de toekomst van het gebied. Ook met zinnige en onderbouwde plannen, is een gelijke positie voor een bewonersinitiatief ten opzichte van andere krachten in de stad, amper te realiseren. Hier kan de nieuwe coalitie zeker het verschil maken.

Het team van KunstLAB Arnhem op bezoek in New York voor expositie van hun ‘Tactile Orchestra’.

Economie, lokaal en regionaal
Economie is waar het in Coehoorn ook over gaat, dus lazen we met instemming: ‘We gaan de lokale en regionale economie optimaal stimuleren en faciliteren. In het verlengde van ‘Van Wijken Weten’ willen we ‘Van Bedrijven Weten’ introduceren. Ook in de relatie naar bedrijven moet, voor een optimale dienstverlening , veel meer de vraag centraal staan en de mogelijkheden voor bedrijven drempels weg te nemen. We leggen de verbinding tussen de grote bedrijven en lokale MKB-bedrijven en startups: samen vormen ze één aantrekkelijke lokale economie. Uiteraard werken we op economisch gebied intensief samen in de regio, Food Valley, Nijmegen en met onze buren in Nordrhein-Westfalen.’ 
We zien graag dat wij verder worden ondersteund bij de contacten die wij met creatieve ondernemers de Stadt Düsseldorf hebben gelegd. De ambities zijn te groot voor Coehoorn Centraal alleen. Wij geloven dat Arnhem veel baat kan hebben met betere economische relaties met onze buren.

Aan het werk, schoffelen en snoeien.

Eigen initiatief
Voor Coehoorn een onmisbaar beleidsprincipe: geef de burgers meer ruimte, als ze er samen uitkomen en er geen zwaarwegende bezwaren zijn. En help hen actief bij het betrekken van het complexe centrum bij hun plannen dat stadskantoor heet: overheidsparticipatie.
Het coalitie-akkoord hierover: ‘Eigen initiatief van inwoners krijgt zo veel mogelijk een kans. De teams leefomgeving kunnen initiatieven ondersteunen en hen de weg wijzen binnen de ambtelijke organisatie. Ook hebben we oog voor initiatieven die wijkoverstijgend zijn. Met initiatieven die ruimte of ondersteuning nodig hebben denken we mee, en kijken we waar binnen het gemeentelijke beleid mogelijkheden tot ondersteuning zijn.’
Onder afspraak 4.4 staat: ‘Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven worden ondersteund door de gemeente. Om de administratieve lasten voor deze initiatieven te verminderen wordt er een Shared Service Center opgezet met een budget van €100.000,- per jaar.’

Vastgoed en samenleving
Vastgoed dat de gemeente in bezit heeft en voor (wettelijke) taken inzet, kunnen een keer vrijkomen. Wij hebben er altijd voor gepleit voorafgaand aan verkoop aan commerciële partijen, eerst zorgvuldig na te gaan of in een bepaalde buurt of de hele stad er burgers/bewoners zijn die een maatschappelijk relevante invulling hebben. Uiteraard zullen heldere afspraken over verkoop of huur moeten worden gemaakt.
In het coalitie-akkoord staat onder afspraak 4.3: ‘Als de gemeente vastgoed verkoopt, maakt zij dat eerst kenbaar aan de wijk. Zo kan het vastgoed ook ingezet of verkocht worden voor maatschappelijke doeleinden of voor initiatieven van bewoners.’
We kunnen niet genoeg onderstrepen hoe blij we met deze beleidswijziging zijn. Immers er zijn meer waarden in de stad dan financiële opbrengsten.

‘DJ- Diana’, actieve buurtbewoner en vrijwilliger in het Coehoornpark, achter de draaitafels.