Onze visie voor Coehoorn als creatieve zone

Zonder vertrouwen ontvalt elke grond voor een vruchtbare samenwerking.

Coehoorn Centraal wil maatschappelijke doelen realiseren in combinatie met ondernemerschap. Wij zijn van mening dat een maatschappelijk initiatief geen duurzame toekomst heeft op basis van subsidies. Subsidies kunnen een aanjaagfunctie hebben, niet meer dan dat. Voor een langlopend initiatief is een gezonde financiële basis nodig.
Daarnaast is voor ons ondernemerschap meer dan maximale winst maken. Het is zorgen voor financiële continuïteit, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, de omgeving (buurt of stad) en de samenleving. Maatschappelijk ondernemen is een deel van de tijd en/of geld inzetten voor andere doelen dan de eigen onderneming.

Afspraken in raadsbrief
Om dit doel te realiseren is in de raadsbrief van 3 oktober 2017 met de gemeente afgesproken dat: ‘de stichting in de gelegenheid wordt gesteld om een aantal panden tegen taxatiewaarde -op basis van huidige staat en huidig gebruik van de panden- te kopen van de gemeente, eventueel samen met partners’. De stichting Coehoorn Centraal is de huidige huurder van deze panden.
De bedoeling is om het huidige gebruik voort te zetten, dus het huisvesten van creatieve bedrijvigheid. ‘De panden passen door hun vorm en positie goed in de stedenbouwkundige structuur’, aldus voornoemde gemeentelijke raadsbrief. ‘Ze hoeven niet te wijken voor eventuele versterking van de stedenbouwkundige structuur op termijn.
Verder gaat de raadsbrief met: ‘De gemeente werkt daarnaast in overleg met de buurt, de stichting en andere belanghebbenden een ontwikkelplan uit voor het noordoostelijke deel van Coehoorn, waarin gestreefd wordt naar een bestendiging van het gerealiseerde DNA van Coehoorn creatieve wijk en andere verworvenheden zoals Coehoorn park.’`

Helaas bleek in de afgebroken onderhandelingen dat de ambtelijke staf, ineens wel sloop van panden en (forse) ingrepen in het gebied noodzakelijk achtte, ten koste van het grootste deel van het park. En in weerwil van gemaakte afspraken met burgermeester en wethouders in de raadsbrief van oktober 2017.
Het vertrouwen in een correcte invulling van de gemaakte afspraken lekte zienderogen weg. We ontmoetten geen ambitie maar weerstand. Geen meedenken, maar steeds weer nieuwe bezwaren. Het werd, ondanks de positieve raadsbrief, trekken aan een dood paard.

Café en huiskamer van Coehoorn: Stella by Starlight.

Succesfactoren voor een duurzame en economische toekomst
Het succes van Coehoorn is gebaseerd op community-vorming. Een gemeenschap van (startende en succesvolle voorbeeld-ondernemers) die elkaar stimuleert, kennis en ervaringen deelt en een voedingsbodem vormt voor groei.

Als knooppunten in die community-vorming gelden het café Stella by Starlight, dat meer is dan een doorsnee horeca. Het is de huiskamer van het project en informeel toezichthouder op de openbare omgeving zoals het park.
Voor vrijwel alle ondernemers is het Coehoornpark een factor om zich in het Coehoorn-gebied te vestigen. Het park met haar typische informele sfeer, is voor ondernemers een inspirerende omgeving. Sommigen benutten het park voor sportactiviteiten. Een aantal buurtbewoners draagt zorg voor het klein onderhoud en beschouwt het park ook als ‘hun park’.
Behoud van de huiskamerfunctie van Stella by Starlight en het park in omvang en sfeer zijn dan ook van belang voor een succesvolle toekomst van het initiatief.

Steun Coehoorn Centraal en kom ook woensdag 20 juni as. vanaf 19.45 uur naar de raadsvergadering op het stadhuis van Arnhem.

Een andere succesfactor is de samenballing van een aantal ondernemers. Nu bedraagt het aantal tussen de 80-90 ondernemers. Door een door de stichting nagestreefde mix i.c.m. het aantal, ontstaat een ondernemersgerichte groeiomgeving.
Volume-behoud is dan ook van essentieel belang voor continuering van de kracht van het initiatief.

De huren zijn lager dan wat betaald wordt voor een commercieel verhuurde werkruimte, ofschoon daar een grote bandbreedte in bestaat. Naast het feit dat een deel van de panden volgens afspraak tegen taxatiewaarde aan een aantal Coehoorn-ondernemers en de stichting wordt verkocht, is behoud van een aantal te huren werkplekken op de lokatie voor startende ondernemers essentieel voor de doelstellingen van Coehoorn Centraal: een startplek bieden voor nieuw ondernemerschap.

De gemeenteraad 13 juni jl. in een ‘ronde tafelgesprek’ met de vertegenwoordigers van KW37.

Het laatste woord is aan de gemeenteraad
Ondanks het nog steeds bestaande overschot aan kantoorruimte, die nu in grote aantallen in (luxe) appartementen worden omgebouwd, lijken de ideeën van de gemeentelijke staf vooralsnog uit te gaan naar nog meer ‘gewone’ kantoren in Coehoorn.  Toch staan nieuwe kantoren bij het station in de planning. Er zijn berichten dat kantoren in het stationsgebied een tijd met provinciale subsidie moesten worden volgelokt. De schone schijn van een goed werkende kantorenmarkt hooghoudend.

De stemming in de gemeenteraad op 25 maart 2013 vóór de start van Coehoorn Centraal.

Wij vinden dat stedelijke ontwikkeling naast bouwen van (lang leegstaande) kantoren of luxe appartementen beter verdient. Meer fantasie. Meer variatie. Meer bouwen met en voor directe behoeften in de stad.

Vooral op grondposities in bezit van de gemeente dienen niet alleen de opbrengsten op ‘de vrije markt’ te tellen, maar ook beschikbaar moeten zijn voor het realiseren van doelen die de samenleving dienen. Als dat betekent dat een creatieve stad als Arnhem broedplaatsen voor startend creatief talent nodig heeft, om later te kunnen profiteren van een groei in werkgelegenheid, gaat dat voor op het eenmalig verkopen van het tafelzilver: maatschappelijke grondposities en vastgoed. De korte termijnwinst moet dan wijken voor een lange termijn investering in talentontwikkeling in je eigen stad.

Bovendien verwachten wij van een overheid dat zij gemaakte afspraken met al haar kennis en invloed loyaal nakomt.
Als daar twijfel ontstaat, ontvalt elke grond voor een vruchtbare samenwerking.

Het laatste woord is komende woensdagavond 20 juni aan de gemeenteraad!