Coehoorn Centraal is een stichting.

Zij heeft tot doel:

‘het tot stand brengen van een zone van creatieve bedrijvigheid in de breedste zin van het woord in casu quo op de haar door – de gemeente voor bepaalde tijd aangewezen opstallen en openbare terreinen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Bestuursleden:
Voorzitter: Paul de Bruijn (initiatiefnemer)
Penningmeester: Rudolf Kaarsemaker
Secretaris: Jan Heikens

Raad van toezicht
Charlotte Bik
Peter Koburg
Albert Hoex
Eelco Schwirtz
vacature

Initiatiefnemers
Paul de Bruijn en Peter Groot