Groen licht voor doorontwikkeling Coehoorn

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 13 december 2016 besloten om het project Coehoorn Centraal door te ontwikkelen naar een financieel duurzame toekomst.
Daarmee komt de weg vrij voor een lange termijn voor de ondernemers van Coehoorn alsook voor creatief ondernemerschap in Arnhem.

Jaren van inzet beloond
Uiteraard zijn wij bijzonder blij met deze mijlpaal. Onze overtuiging dat Arnhem een (of meer) ‘fysieke plekken’ nodig heeft om haar enorme creatieve potentieel niet alleen te laten zien maar ook om door samenwerking te laten groeien, heeft met dit besluit een bevestiging gekregen.
Het project is het resultaat van de inzet van velen. Uiteraard is er geen initiatief zonder initiatiefnemers, maar er zou geen toekomst voor ons initiatief zijn geweest als niet mensen waren aangehaakt om het verder te dragen, groter en beter te maken.
Uniek aan dit project is de bijzondere samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente Arnhem. Zonder deze samenwerking had dit project nooit zo kunnen groeien. Geen afhankelijkheidsrelatie door subsidies, maar als gelijkwaardige partijen. Uiteraard nemen beiden een eigen positie in en kan dat altijd aanleiding zijn tot verschillende standpunten. Maar elke keer weer zijn wij daar uitgekomen, in het belang van de stad.

Het besluit…
Het college stuurt een brief aan de gemeenteraad waarin zij het volgende constateert:

Het college wil daarom duidelijk uitspreken dat:

  • De uitvoering van de motie Coehoorn creatieve wijk is geslaagd door inzet en samenwerking van velen, waaronder ondernemers, wijkbewoners en niet in de laatste plaats de stichting Coehoorn Centraal
  • Leefbaarheid en imago van Coehoorn er in veel opzichten sterk op is vooruitgegaan ten gevolge van de ontwikkelingen de afgelopen jaren Coehoorn creatieve wijk bijdraagt aan het realiseren van het gewenste toekomstbeeld zoals beschreven in de Arnhemse Structuurvisie, en er vanuit die optiek geen reden is een heel anderprofiel voor de wijk na te streven
  • Coehoorn park een cruciaal element is in de verbetering van de leefbaarheid en voor de toekomst behouden dient te blijven, eventueel in iets aangepaste vorm uit oogpunt van beheerbaarheid en stedenbouwkundige inbedding
  • De concentratie, samenhang en diversiteit van de creatieve ondernemers in Coehoorn waardevol èn uniek is voor de stad en dat behoud en uitbouwen hiervan wenselijk is.

Verder stelt het college:
Om de verworvenheden te behouden, maar daarbij de eerder genoemde aandachtspunten in acht te nemen, zal gezocht moeten worden naar een geheel nieuwe ontwikkelingsstrategie voor een financiële en duurzame doorontwikkeling van het project en gebied Coehoorn. Die strategie moet dus verder gaan dan simpelweg het bestaande model van Coehoorn creatieve wijk te continueren, door het huidige gebruik van de panden voort te zetten.’

Nu verder met de doorontwikkeling
Met dit initiatief heeft Coehoorn Centraal aangetoond dat door een slimme samenwerking tot nieuw kapitaal kan worden gekomen. Kapitaal in de vorm van energie, leerervaringen in samenwerking, uitstraling op creatief ondernemerschap, binnen en buiten Arnhem. Het toont ook aan dat een succesvol project ‘stenen’ én ‘programma’ nodig heeft. Met dat laatste wordt bedoeld een reeks van initiatieven die het project verrijken, die grotere partijen aantrekt om mee te doen en het een gezonde financiële basis te geven. (Lees ook: ‘Coehoorn op economische koers‘)
Samen met de gemeente zal de stichting Coehoorn Centraal onder deskundige externe begeleiding het komende jaar werken aan plannen waarbij het ‘DNA’ van wat nu tot stand is gebracht wordt behouden of zelfs, indien mogelijk, verder wordt versterkt, maar tegelijkertijd een financiële bodem wordt gelegd onder de nieuwe toekomst. Daarbij zullen wij, gemeente en stichting, partijen zoeken die mee willen investeren in die toekomst. Uiteraard zitten onze Coehoorn-ondernemers op de eerste rang om te participeren in een duurzame toekomst.
Er nog een intensieve weg te gaan, met de nodige uitdagingen, maar deze mijlpaal is alvast bereikt.