Ondertekening grootste document ooit

coehoorn_ondertekening_afspraken
Foto*: V.l.n.r.: Peter Groot (initiatiefnemer/bestuurslid), Jan Heikens (bestuurslid), Gerrie Elfrink (wethouder) en Paul de Bruijn (initiatiefnemer/bestuurslid).

Afspraken, maar nu op papier
Het was vanmiddag een bijzonder en feestelijk moment. Stichting Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem hebben de gemaakte afspraken over het burgerstadsproject nu schriftelijk bevestigd.
Niet zo veel tekst, want het project is gebaseerd op vertrouwen. Een paar afspraken slechts, die beide partijen al maanden lang trouw naleefden, zijn toch maar even aan het papier toevertrouwd. Het is immers niet zomaar iets om 7 panden en een openbaar terrein in hartje stad voor 5 jaar naar eigen inzicht te mogen beheren en gebruiken. Daar mag toch wel een A4-tje aan worden besteed. Nou ja, A4-tje. De partijen tekenden vanmiddag een megagroot papier. De foto toont de twee super A4-tjes.
Alle aanwezigen konden daarmee lezen wat is afgesproken.

Afspraken waarover?
In het document staan afspraken over wijze van beheer, de huur en andere door de stichting te betalen kosten. Ook staat daar de periode in genoemd dat het project loopt: 5 jaar, ingegaan 1 september 2013.
Ook staan er afspraken over het beheer van het park: de stichting die het park gaat beheren neemt daarvan de kosten voor zijn rekening. Uiteindelijk zal door inzet van belangstellenden of door hulp van derden de kosten tot een minimum moeten worden beperkt.
Inmiddels zijn de panden in beheer bij de stichting ook meteen verzekerd.
Wethouder Elfrink benadrukte in zijn toespraak dat de gemeente normaal nergens aan begint waarvan ze niet redelijkerwijs weet wat de uitkomst of het resultaat zal zijn. ‘En met Coehoorn weten we echt niet waar we uit komen. Hoe het ook loopt, we zullen er veel van leren. Ik ben er van overtuigd dat er veel moois uit voort zal komen.’

Dit is de inhoud van de overeenkomst (bron: rijnboog.nl)

In oktober 2013 hebben B&W een raadsbrief gestuurd over de stand van zaken Coehoorn creatieve wijk.

In het beleidsdocument ´Coehoorn creatieve wijk´ (juni 2013) heeft de gemeente tien bouwstenen opgenomen. Kort samengevat:

1. De gemeentelijke ambitie voor het gebied Coehoorn is vastgelegd in de structuurvisie
De gemeente kiest voor een geleidelijke omvorming van Coehoorn tot een ontmoetings-, woon- en werkgebied. Na realisatie van Arnhem Centraal is er ruimte voor kleine kantoren. In de structuurvisie past het initiatief Coehoorn creatieve wijk: een geleidelijke ontwikkeling waarbij de verbinding wordt gelegd tussen onderwijs en creatieve milieus

2. Het gaat om een periode van vijf jaar
De raad pleitte in een aangenomen motie voor de aanwijzing van Coehoon als creatieve wijk voor vijf jaar. Dat is voldoende lang voor het initiatief om zich te bewijzen en investeringen lonend te laten zien.

3. Na 5 jaar wordt een afweging over voortzetting van het initiatief en verhuur/verkoop/sloop van de gemeentelijke panden
Over de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk wordt jaarlijks gerapporteerd, zodat na vijf jaar een afgewogen besluit mogelijk is over (gedeeltelijke) voortzetting van het initiatief en de bestemming van de gemeentelijke panden.

4. De gemeentelijke panden worden gefaseerd ter beschikking gesteld
De gemeente stelt panden stapsgewijs beschikbaar om leegstand te voorkomen. Hierover worden afspraken gemaakt met de programmaraad van initiatiefnemers en vertegenwoordigers van cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en wijkbewoners. Zodra een pand geheel of gedeeltelijk beschikbaar is, wordt dat gemeld aan de programmaraad. Het eerste pand dat ter beschikking is gesteld is Coehoornstraat 33-35 (zie ‘Een snelle start’).

5. Het technische beheer wordt losgekoppeld van de programmatische invulling
Het (technische, administratieve en juridische) beheer van de panden blijft bij de gemeente of een door de gemeente aagetrokken bedrijf. Het stimuleren en faciliteren van het creatieve ondernemerschap is een heel andere expertise.

6. Het technisch beheer wordt ondergebracht bij een professionele organisatie (gemeente of een derde partij)
De gemeente zal het technisch beheer (laten) uitvoeren na overleg met de programmaraad.

7. Voor de programmatische invulling wordt een programmaraad samengesteld
Voor de programmatische invulling wordt een programmaraad samengesteld door initiatiefnemers, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners, waarin de gemeente met één persoon participeert als verbindende schakel. De programmaraad betrekt onderwijs, bedrijfsleven en jong talent en geeft kaders aan voor de invulling van de creatieve wijk.

8. Het vigerend bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden voor de invulling van Coehoorn creatieve wijk
Het bestemmingsplan Coehoorn biedt voldoende ruimte voor de opzet van de creatieve wijk. Panden die géén woonbestemming hebben, zullen ook niet voor woondoeleinden worden ingezet, omdat de veiligheidseisen voor woonruimten zwaarder zijn, de investeringen groter dan voor bedrijfsruimten, en de huur van woonruimten niet eenvoudig opgezegd kan worden. Dit sluit niet uit dat panden voor leegstandsbeheer worden ingezet, bijvoorbeeld voor ‘artists in residence’. De zelfstandige woonruimten aan de Bergstraat worden wel verhuurd, bijvoorbeeld aan huidige bewoners van het Paradijsgebied.

9. Onder basishuur wordt verstaan een kostprijsdekkende huurprijs
De basishuur bestaat uit grootonderhoudskosten. Dit geschiedt op basis van een berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten, de beheerkosten, kosten van gas, water en elektra, en de kosten van rente en afschrijving. De basishuur wordt per pand vastgesteld en zal leiden tot verschillende huurprijzen. De huur kan eventueel in stappen worden opgebouwd tot de basishuur wordt berekend. Op het moment dat de huur te hoog lijkt uit te vallen, zoekt de gemeente naar een alternatief, zoals de berekeing van de (lagere) markthuur of het laten vervallen van de rentekosten.

10. In overleg met de initiatiefnemers wordt gezocht naar een verdienmodel voor initiatiefnemers en gemeente
Zowel personele inzet als programmatische activiteiten voor Coehoorn creatieve wijk moeten gedekt worden. Het initiatief voor dit model ligt vanzelfsprekend bij de initiatiefnemers. De gemeente zal hier constructief over meedenken. Mogelijkheden zijn een opslag op de huurprijs ten behoeve van organisatie en activiteiten, de verhuur van open terrein voor activiteiten, en een verplicht lidmaatschap(sgeld) voor de huurders.

*foto van Breedband Arnhem

Korte video van de ondertekening.