Levendig gesprek over Coehoorn

Schetsen uit de gebiedsvisie. Klik voor vergrote weergave.

Woensdag 16 januari had de gemeenteraad gereserveerd voor een open gesprek over de toekomst van het gebied Coehoorn-noordoost. Dit naar aanleiding van de voorgestelde gebiedsvisie Coehoorn.
En openhartig en constructief werd het. Een kort verslag.


Nieuwe gespreksopzet
In een informele setting zaten raadsleden, bewoners, leden van het Coehoorn Centraal-team door elkaar aan de ronde tafel in een van de commissiekamers op het Arnhemse stadhuis. Deze opstelling en gespreksopzet is onderdeel van een nieuwe werkwijze van de raad om zich in open gesprekken te laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen.
Wennen was het voor wethouder Van der Zee die niet aan tafel mocht, maar op de stoelen voor de toehoorders plaats moest nemen.
Duidelijk was dat deze gespreksopzet twee hoofddoelen had:

  • de bewoners ruimte geven om vragen te stellen of hun bezwaren of suggesties te uiten;
  • de raadsleden de gelegenheid te bieden zich te laten informeren over de voorliggende gebiedsvisie.

De aanwezig leden van het bestuur, tevens initiatiefnemers van Coehoorn Centraal, beantwoordden vragen van raadsleden en bewoners. Voor het gesprek was 90 minuten ingeruimd, dat ruimte gaf om iedereen de ruimte te geven voor zijn of haar inbreng.

Gebiedsvisie: plan of schets?
Een aantal insprekers vroegen naar de status van een ‘gebiedsvisie’. Aanwezige bewoners vroegen of dit document nu nog wel bespreekbaar was. Was het al niet beklonken? Was de inspraak nu die ene, en laat aangekondigde, informatie-avond?
De aanwezige ambtenaren en wethouder zaten dus niet aan tafel en konden dan ook niet op de vragen ingaan. Toch kwam uit de kring van gespreksdeelnemers een antwoord: een visie is meer dan een schets, maar zeker nog geen plan.
De reikwijdte van deze gebiedsvisie is beperkt tot Coehoorn noordoost, een deel van de wijk dat al decennia op een nieuwe impuls wacht. Dat laat onverlet dat een aantal bewoners ook wensen uitspraken voor het andere deel van de 1.000 inwoners tellende wijk.

Schetsen uit de gebiedsvisie. Klik voor vergrote weergave.

Wie gaat waarover?
Voor bewoners was niet altijd duidelijk wie nu gaat over deze gebiedsvisie. De stichting Coehoorn Centraal heeft actief met de gemeente gesproken over die gebiedsvisie waardoor makkelijk de indruk kon ontstaan dat gemeente en stichting gelijke rollen bij de opstelling van de gebiedsvisie hebben gehad. Vanuit de stichting werd dan ook aangegeven dat zij zich sterk heeft gemaakt voor het bereikte van het project, wat je zou kunnen noemen ‘het creatieve DNA’, maar geenszins een bepalende partij is bij de vaststelling van het plan. Zo heeft de stichting geen mening over de door de gemeente voorgestelde verkeerscirculatie in de omliggende straten. Een punt waar een aantal omwonenden duidelijk een andere kijk op hadden dan aangegeven in de gebiedsvisie.

Sloop en nieuwbouw
De gebiedsvisie gaat ook over behoud van een aantal panden, sloop en nieuwbouw. Voorzover het door de stichting en ondernemers aan te kopen panden betreft liggen de afspraken nu vast. Dat ligt anders voor de plannen voor sloop en nieuwbouw. Daar moeten nog talrijke keuzes gemaakt worden.
De stichting heeft zich al wel met omwonenden hard gemaakt voor behoud van het park, in vergelijkbare omvang en openbaar voor publiek, bewoner, ondernemer of passant. Maar hoe het park er in de toekomst uit gaat zien, hoe het verkeer in de omliggende straten al dan niet beperkt wordt toegelaten, of het pand aan de Bergstraat 35 wordt vervangen door een andere pand op een andere lokatie in het gebied, dat alles is nog open voor inbreng van alle betrokkenen. Daarbij is het aan de gemeente om heldere randvoorwaarden en financiële of wettelijke beperkingen aan te geven. Want alles is denkbaar, maar niet alles is mogelijk.

Wensen en zorgen zijn er ook
Ofschoon in het algemeen de ontwikkelingen in het gebied als positief werden ervaren, waren er bij de aanwezige bewoners ook zorgen. Zo hadden bewoners van de Du Soleil flat grote moeite met de gedachte dat achter hun flat een nieuwe flat staat ingetekend, en wel een die het zicht van de bewoners op het park gaat ontnemen. Uitgerekend het park dat een aantal van hen al jaren vrijwillig bijhoudt.
De verkeersplannen, of beter visie, voor de Bergstraat baarden andere bewoners zorgen. En wat gaat er met de Coehoornstraat gebeuren? En gaan de ondernemers na aankoop van hun panden hun panden direct uitbreiden? Komt er meer horeca, waarvan de overlast wordt gevreesd. Blijft het hek om het park of wordt het een geheel open park?
Veel van deze vragen zijn nog onderdeel van de verdere planvorming.
Over een aantal vragen gaat de gemeente en daarover zal de wethouder in de volgende fase van de bespreking en besluitvorming meer helderheid kunnen geven.
De eerste zorgen kan de stichting zelf al wegnemen: Coehoorn Centraal heeft geen behoefte aan meer horeca. Stella by Starlight is voor ondernemers, studenten en buurtbewoners een trefpunt, een huiskamercafé. En een is genoeg.
Het is ook de wens van de stichting om het park openbaar te laten zijn, vrij van overlastgevende activiteiten. Een buurt-BBQ, een bescheiden ondernemersteffen moet mogelijk zijn. Maar Coehoorn Centraal, noch buurtbewoners zitten te wachten op grootschalige festivals, dus eigenlijk een voortzetting van het beleid van de afgelopen 5 jaar.

Schetsen uit de gebiedsvisie. Klik voor vergrote weergave.

Hoe nu verder?
We kunnen terugkijken op een geslaagd overleg met alle betrokkenen. Ook raadsleden spraken van een positieve sfeer.
Wel werd duidelijk dat de echte bewonersbetrokkenheid nog moet komen. Er was eerder wel een aanzet via het ‘Open Coehoorn/Arnhem Open-overleg’, maar dat traject heeft slechts enkele malen plaatsgevonden en veel bewoners wisten niet van het bestaan.
Dat moet beter. Naast een goed contact tussen de stichting Coehoorn Centraal, de ondernemers en de bewoners van Coehoorn, is een ‘driehoek-overleg’ (Coehoorn Centraal, bewoners en gemeente) van groot belang als het gaat om betekenisvolle inspraak over de gebiedsvisie. Immers alleen de gemeente heeft de bevoegdheid aanpassingen op de gebiedsvisie door te voeren.
Regie werd gevraagd van de gemeente. Opvallend omdat de gemeente haar uiterste best doet om wat meer afstand te houden. Bedoeld werd echter regie op het proces, een goed georganiseerde vorm van overleg en inspraak. 
Een raadslid nodigde de aanwezige bewoners uit om hun concrete verbeterpunten of bezwaren op papier te zetten zodat de raad er bij de behandeling rekening mee kan houden.
Maar ook na vaststelling van de gebiedsvisie is nog genoeg ‘open’ voor verbetering.
De herinrichting van de wijk Coehoorn is een uitdaging om op een nieuwe manier samen een gebied vorm te geven, met als enig doel: een fijne, veilige en leefbare wijk om te wonen en te werken.