Dit is onze raad van toezicht

vlag_cc
De stichting Coehoorn Centraal heeft een raad van toezicht.
In een speciale eerste kennismakingsbijeenkomst afgelopen vrijdag in de Boardroom van CC2, maakte bestuur en leden van de raad kennis met elkaar.
Wat wil de stichting met een raad van toezicht en wat mogen we van hen verwachten?

Mogen we ons even voorstellen?
Het was een bijzondere bijeenkomst afgelopen vrijdag in de Boardroom van CC2 in Coehoorn.
Aan tafel het bestuur en de nieuwe raad van toezicht. Totaal 7 personen, de drie leden van het bestuur en de voorlopige vier leden van de raad van toezicht. Wie zijn zij en wat gaan ze voor en bij de stichting doen?
Het is een zeer plezierig gesprek geworden, waarbij het bestuur tevens van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de raad een aantal voorgenomen strategische besluiten ter consultatie voor te leggen. En daarmee fungeert de raad voor het bestuur ook als een strategisch klankboord.

Het bestuur
Niet iedereen kent wellicht de leden van het bestuur. Daarom stellen we voor de volledigheid ook hen even aan je voor.

  • Paul de Bruijn (voorzitter), mede-initiatiefnemer, Berlijn-fan en -gids, communicatie;
  • Peter Groot (penningmeester), mede-initiatiefnemer, architect en pionier in tijdelijkheid;
  • Jan Heikens (secretaris), jurist en advocaat.

Het bestuur is klein gehouden vanwege de kleine organisatie die de stichting zelf is. Daarnaast verhoogt een beperkt bestuur de benodigde slagvaardigheid.

De raad van toezicht
“De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting.” Aldus de tekst uit onze statuten.
Anders gezegd, de raad kijkt op afstand naar het reilen en zeilen van het bestuur, of zij nog wel bezig is de doelen van de stichting uit te voeren en daarbij de financiën adequaat inzet.
En mocht je niet helder hebben wat de stichting als doelstelling statutair heeft laten vastleggen:
“De stichting heeft ten doel het tot stand brengen van een zone van creatieve bedrijvigheid in de breedste zin van het woord in casu quo op de haar door – de gemeente voor bepaalde tijd aangewezen opstallen en openbare terreinen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Wie zijn de leden van de raad van toezicht?
De leden van de raad zijn door het bestuur aangezocht om toe te treden tot de raad. Daarbij heeft het bestuur zich laten leiden door de vraag welke personen, expertise en ervaringen de stichting nodig heeft voor het goed functioneren en het versterken van haar maatschappelijke slagkracht. Daarbij achtte het bestuur personen en expertise uit het onderwijs, cultuur, (kleinschalig) vastgoed en financiën zeer wenselijk. Voor deze laatste expertise zal de raad van toezicht zelf een kandidaat zoeken en benoemen.

Wie zijn de leden van de raad van toezicht geworden?

  • Charlotte Bik, onderwijs, fashion en design;
  • Albert Hoex, cultuur, cultureel plaatsmaken, cultureel ondernemerschap;
  • Peter Koburg, onderwijs, techniek, ICT
  • Eelco Schwirtz, (kleinschalige) vastgoedprojecten
  • vacature (in te vullen door raad van toezicht), expertise: financiën

Welkom bij Coehoorn Centraal
Het bestuur is trots en blij dat we deze raad van toezicht mogen presenteren. We denken daarmee een grote expertise en passie voor ons project en haar doelstellingen te hebben gevonden.
Wij zien vooruit naar een gepassioneerde en collegiale samenwerking.

Het bestuur van Stichting Coehoorn Centraal