Coehoorn College in de steigers

arnhem_coehoorn_college_pand
Foto: het pand van de voormalige Volksuniversiteit en nog eerder de voorloper van de Hogeschool voor de Kunsten

Het project Coehoorn Centraal wil de Arnhemse creatieve sector verder laten groeien en een podium bieden om zich beter zichtbaar te maken dan nu. Met 7.000 arbeidsplaatsen in de creatieve sector neemt Arnhem na Amsterdam samen met Groningen de tweede plaats in. Maar nog te weinig profiteert Arnhem van al het mooie denk- en ontwerpwerk.

De 4 peilers van Coehoorn Centraal
Het project Coehoorn Centraal kent 4 peilers:

  1. Geclusterde werklokaties en werkplaatsen;
  2. Open werkplekken;
  3. Park voor ontmoeting en (geluidsarme) publieksactiviteiten;
  4. Support- en opleidingsfaciliteiten voor versterking ondernemerschap.

Van deze 4 peilers is een tweetal al heel tastbaar. Inmiddels zijn twee panden verhuurd aan creatieve ondernemers, panden die begin 2013 nog totaal onverhuurd waren. Ook het stadspark is op hoofdlijnen gereed voor een verdere invulling door de buurtbewoners en belangstellende creatieve ondernemers uit het project.
Nu moet een start worden gemaakt met de open werkplekken, werkplaatsen en de support- en opleidingsfaciliteiten.
Binnenkort start de gedachtenvorming over de laatstgenoemde peiler, met de werknaam: ‘Coehoorn College for the Creative Industries*, CC4CI.

Ontwerp, productie, verkoop = ondernemerschap
Voor veel creatieven ligt ondernemerschap niet direct voor de hand. Je wilt vooral ‘mooi werk’ leveren, naar eigen inzicht. Artistieke autonomie zou je kunnen zeggen. Om geld te verdienen moet je of een bijbaantje accepteren om je authentieke werk te kunnen maken of een manier vinden om autonomie te paren aan verkoopbare ontwerpen, diensten of producten.
In Arnhem wordt veel bedacht. Op het terrein van evenmenten, design en mode. Maar wat Arnhem mist is de afzetmarkt en een verkoopgedreven instelling. Vaak mist ook de kennis om van een ontwerppraktijk een goedlopend atelier te maken.
In de mode zien we nu de Mode-incubator om de kennis van ‘de markt’ en vaardigheid om ondernemend te zijn te versterken. De Arnhem Fashion Factory helpt mode-ontwerpers om meer stuks te vervaardigen van hun ontwerpen om een ontwerp meer geld op te laten leveren.
Met zoveel creatieve disciplines aanwezig in Arnhem, het meeste van alle middelgrote steden in Nederland, moeten dit type faciliteiten ook voor de andere disciplines beschikbaar komen.
De Coehoorn College moet daar een forse impuls voor worden.

Een Coehoorn College*?
De in Arnhem aanwezige opleidingsinstituten werken aan het ondernemerschap van hun studenten. Immers je kunt nog zo vaardig zijn in je vak, je zult toch aan inkomsten moeten komen. Subsidies of banen bij een gesubsidieerde instelling, worden steeds schaarser.
In veel gevallen gaan echter het divergente denken van een scheppende geest niet goed samen met de convergentie van denken die noodzakelijk is om als ondernemer doelen te stellen en keuzes te maken.
Naast concrete kennis van zaken als boekhouding, acquisitie en communicatie, zijn ook persoonseigenschappen bepalend voor een succesvolle combinatie van kunstenaarschap, ontwerppraktijk en ondernemerschap.
Een op te richten Coehoorn College moet een stimulerende omgeving zijn voor hen die willen doorgroeien naar een creatief ondernemerschap. Naast de grote instituten moeten ook kleinere aanbieders (van relevante opleidingen of trainingen) een plaats krijgen in het college. En Coehoorn zou Coehoorn niet zijn als de in Coehoorn werkzame ondernemers elkaar niet verder zouden helpen om verder te komen.

Hoe wordt dat gefinancierd?
Kennis en ervaring kosten geld. Er zijn immers jaren aan vooraf gegaan om het op te bouwen. De financiering is dus een niet verwaarloosbaar thema. Omdat vele vormen van onderwijs en training een plek in het College kunnen krijgen, is het niet ondenkbaar dat er geen generiek financieringsmodel ontstaat, maar een set van verschillende wijze van funding.
Betrokkenheid van het bedrijfsleven en overheden kunnen daarbij een rol spelen. Immers beiden zijn op zoek naar nieuwe impulsen voor hun bedrijfsvoering. Wellicht kunnen daar de creatieven van Coehoorn (en Arnhem) daarbij van waarde zijn.
Ofschoon het geen basis kan zijn, kunnen wellicht in voorkomende gevallen tijdelijke doelgerichte subsidies deel uitmaken van de funding.

Hoe start het denken over de Coehoorn College?
Op donderdag 19 december zal een speciale bijeenkomst worden georganiseerd waar een eerste stap wordt gemaakt. Wat moet het college gaan doen? Hoe wordt het college opgezet? Wie zijn de partijen, wie de afnemers van de opleidingen? En in mogelijke vervolgsessies, hoe komen we tot een sluitende exploitatie?
Voor deze bijeenkomst wordt momenteel een lijst opgesteld voor uit te nodigen personen en organisaties.
Als je van mening bent dat jij of jouw organisatie ook een bijdrage in denken én doen kan leveren aan dit Coehoorn College, laat het ons dan weten via college@coehoorncentraal.nl. Geef in een paar regels aan op welke wijze je (of jouw organisatie) denkt deze bijdrage te kunnen leveren.

*werktitel