Persbericht: 'Coehoorn waardevolle ontwikkeling'.

Photo-2016-06-01-10-36-38_3685

De gemeente heeft de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal, Peter Groot en Paul de Bruijn, laten weten de ontwikkelingen in Coehoorn als positief voor de wijk en de stad te beschouwen. Het college van B&W bereidt een brief voor aan de gemeenteraad waarin zij zal aangeven hoe zij de toekomst ziet.

Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem zijn sinds september jl. in gesprek over Coehoorn na 2018, het jaar waarin het experimentele project Coehoorn Centraal afloopt. De reden voor deze vroegtijdige oriëntatie op de toekomst is dat de ondernemers die in het project werkzaam zijn en de partijen die in of met Coehoorn samenwerken, hun verdere plannen aanhouden in afwachting van de toekomst van het project.

Gemeente en initiatiefnemers zijn het er over eens dat een vorm van doorontwikkeling wenselijk is.
Daarover zijn in de afgelopen maanden verkennende gesprekken geweest, maar hebben nog niet tot een definitief gezamenlijk beeld geleid.

Knelpunt is hoe de maatschappelijke en toekomstige economische opbrengsten zich laten omzetten naar concrete waarde van de in het project gebruikte, door de stichting gehuurde, gemeentelijke panden. De gemeente is zich ervan bewust dat de aantrekkende markt voor vastgoed een alternatieve ontwikkeling steeds meer onder druk zet. Daarnaast wordt het nadenken over dit type initiatief ook belemmerd door de fragmentatie van de diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Een integrale afweging van de waarde van het project is daardoor nauwelijks mogelijk.

Gemeente en Coehoorn Centraal willen voor het eind van dit jaar met een gezamenlijke aanpak naar buiten treden.