Brief aan formerende partijen van Arnhem

Bijpraten in Coehoornpark.

Coehoorn Centraal heeft onlangs een brief gestuurd aan de vijf grootste politieke partijen. Na de verkiezingen van maart zijn partijen onder leiding van formateur Van der Lee (GroenLinks) in gesprek voor de vorming van een werkbare coalitie.
Met deze brief willen wij na lange stilte de Arnhemse politiek, die de basis heeft gelegd voor dit mooie project, weer op de hoogte brengen van de stand van zaken.*

In dit bericht de integrale tekst.

Geachte fractievoorzitter,
Mevrouw Bouwkamp, GroenLinks
Heer Combée, VVD
Mevrouw Andeweg, D66
Mevrouw Louwers, PvdA
Heer Elfrink, SP

Graag brengen wij u namens bestuur en raad van toezicht op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de toekomst van ons project. 
Op 25 maart 2013 nam de raad een motie van GroenLinks, VVD, D66 en SP aan om te komen tot het voor een periode van 5 jaar vrijgeven van een deel van de wijk Coehoorn voor alternatieve ontwikkeling tot een creatieve wijk.

Wij zijn deze maand precies 5 jaar na deze motie en kunnen vaststellen dat het project is geslaagd in haar ambitie: een lokatie voor creatieve ondernemers die in een sfeer van de ontstane open community Coehoorn niet alleen als hun werkplek beschouwen maar zoals een ondernemers onlangs zei: ‘ik ga ’s ochtend van huis naar thuis’. Een andere ondernemer: ‘Ik voel me zo gelukkig op deze plek.’
Tegen alle verwachtingen in blijven ook bij het aflopen van de huurperiode per 1 september 2018 alle werkplekken vrijwel volledig bezet. Het perspectief dat Coehoorn permanent kan worden trekt in toenemende mate weer nieuwe ondernemers aan.

De toekomst is begonnen
Inmiddels heeft Coehoorn Centraal in september vorig jaar groen licht gekregen om door te gaan, zij het onder een aantal voorwaarden. Zo moeten de panden tegen taxatiewaarde gekocht worden. Bovendien geldt de aankoop alleen voor een viertal panden. De stichting heeft zich vastgelegd op de toezegging om de panden ook na aankoop blijvend in te zetten voor (startende) creatieve ondernemers.

De stichting heeft als voorwaarde voor aankoop gesteld dat herontwikkeling, sloop en nieuwbouw in het gebied moet blijven passen bij het creatieve DNA van het project. Ook is het voor de stichting van belang dat het aankoopbedrag zodanig is dat de stichting nog in staat wordt gesteld uit de exploitatie een passend programma te financieren.

Programma
Coehoorn wil zich in het pand ‘De Coehoorn’ (CC3) met een gericht programma inzetten voor:

  • (begeleid) startend creatief ondernemerschap;
  • samenwerking tussen de verschillende locaties van ondernemerschap in Arnhem;
  • versterking grensoverschrijdende samenwerking met Nordrhein-Westfalen;
  • synergie tussen kunst, wetenschap, techniek in relatie tot innovatie en ondernemerschap;
  • samenwerking met het onderwijs zoals ArtEZ, HAN, Radboud, Uni Wageningen.

Alles onder voorbehoud van financierbaarheid.

Daarnaast wil Coehoorn andere community-ondersteunende activiteiten (laten) organiseren en goede contacten onderhouden met de buurtbewoners.

Zorgen
Toch zijn er ook zorgen. Met de aankoop van slechts 4 panden halveert het project in haar huidige omvang. Daarmee wordt haar impact op het imago van Arnhem als stad voor creatieve ondernemers aanzienlijk kleiner. Ook zal haar (financiële) kracht om bovenstaand programma te realiseren, afnemen. Inmiddels is een aantal ondernemers in ons project afkomstig van buiten de stad (en dus verhuisd naar Arnhem). De buiten-stedelijke aantrekkingskracht is er dus.

De stichting zal zich stevig inzetten voor handhaving van de huidige omvang, liefst uitbreiding van het creatief ondernemerschap in de wijk Coehoorn. Daarbij is het de stichting niet te doen om zelf bezit te hebben van het daarbij behorende vastgoed, maar juicht ook andere partijen toe, gericht op (startend) ondernemerschap, die zich in het gebied willen vestigen.

Ook het park vergt onze waakzaamheid. Een toekomst van het park is weliswaar toegezegd, maar het is niet duidelijk in welke omvang. De grondexploitatie kan verleiden tot het verkleinen van de groene long in een versteende en verkeers-intensieve wijk. De emissie van schadelijke stoffen kan het best worden afgeremd door betekenisvolle groene zones. Ook is wel aangetoond dat het park ondernemers bindt aan Coehoorn en in contact brengt met buurtbewoners en studenten van omliggende opleidingsinstituten zoals ArtEZ.

Onze wensen
Het project Coehoorn Centraal is niet behouden als het in gehalveerde omvang verder gaat. Daarom zullen wij ons inzetten (en als voorwaarde stellen) dat bij een te kleine omvang, voortzetting voor Coehoorn Centraal niet aantrekkelijk is.
Wij willen daarom dat de gemeente naast Coehoorn Centraal garanties afgeeft om bij herontwikkeling in het gebied, nieuwe betaalbare werk- (en woon-) locaties voor (startend) creatief ondernemerschap mogelijk te maken. Daarover moeten heldere afspraken worden gemaakt.

De stichting Coehoorn Centraal heeft zelf een ambitieus plan voor het gebied waarbij de herontwikkeling in het teken staat van ondernemerschap en alternatieve vormen van wonen en werken. Wij zouden graag zien dat in een te sluiten coalitie-akkoord hierover heldere kaders worden vastgesteld zodat Coehoorn Centraal en haar ondernemers een besluit kunnen nemen over aankoop van de panden. Of besluiten dit niet te doen en het project te beëindigen.

Voor het park zouden wij ook kaders willen vastleggen. Een minimale omvang is nodig om in het park verschillende ‘sferen’ te kunnen herbergen. We spreken van een speelveld, ruimte voor sport, verbouwing van groenten, buurtactiviteiten, kleinschalige culturele evenementen en spontane invallen van onze ondernemers, buurtbewoners en andere inwoners van Arnhem. 
We willen het park door ontwikkeling naar een ecologische ruimte, tot een park maken dat onze stad helpt bij hittestress, opvang van de schadelijke uitstoot van het verkeer en wateroverlast. Daarvoor is een minimale massa van groen noodzakelijk. De eenzijdige, kinderarme, opbouw van de wijk Coehoorn, kan worden gekeerd indien er een volwassen speel- en groenvoorziening in dit deel van de stad komt. Wij zouden graag zien dat in een te sluiten coalitie-akkoord hierover heldere kaders worden vastgesteld zodat het park haar veelheid van functies kan behouden.

Waardering 
Wij zijn de gemeente Arnhem, haar ambtenaren, bestuurders en raadsleden erkentelijk voor de inzet om van Coehoorn Centraal een blijvend succes te maken en verder uit te bouwen. 
Met deze brief willen wij echter wel uw aandacht vragen voor het feit dat het project nog niet in veilige haven is gekomen en uw steun en aandacht nog zeker nodig heeft.

Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit om u persoonlijk bij te praten over de huidige stand van zaken rondom de aankoop van de panden en onze ideeën voor de doorontwikkeling van de wijk Coehoorn.

Met creatieve groet,

Namens de stichting Coehoorn Centraal,

Paul de Bruijn en Peter Groot

*Deze brief geeft geen informatie over de stand van de gesprekken met de gemeente over aankoop van de panden. Daarover zullen wij communiceren als er resultaten zijn en wij groen licht hebben voor bekendmaking.