De ‘C-factor’ in de verkiezingsprogramma’s

Een onderzoek naar de mate waarin Coehoorn is geland in de Arnhemse verkiezingsprogramma's.

Het project Coehoorn (Centraal) is sinds december 2012 onderweg. Op 1 september as. loopt het project  af, tenzij het proces van aankoop van de panden door de stichting en ondernemers tijdig met succes kan worden afgerond. Dan kan Coehoorn verder werken aan haar ambities om Arnhem als creatieve en ondernemende stad te versterken.
We zijn nieuwsgierig in welke mate het project en haar ambities nu terecht zijn gekomen in de verkiezingsprogramma’s van de Arnhemse politieke partijen. Immers 21 maart mogen we gaan stemmen, en kan de inzet van partijen voor een creatieve economie van Arnhem een rol spelen in de bepaling in welk vakje het rode potlood landt.

De verkiezingsprogramma’s onder loep
Bij het doorspitten van de programma’s hebben wij gekeken naar de mate de programma’s een of meer van onze speerpunten worden benoemd. Dit zijn:

 • creatief ondernemerschap;
 • betaalbare werkruimten voor creatief ondernemerschap;
 • ruimte voor burgerinitiatief;
 • actief beleid voor creatieve zones;
 • grensoverschrijdend ondernemerschap
 • het project Coehoorn Centraal.

En natuurlijk worden wij extra blij als wij de naam ‘Coehoorn’ of ‘Coehoorn Centraal’ in het programma aantreffen.
Wij hebben de programma’s van de volgende partijen doorgespit:

 • Arnhem Centraal
 • CDA
 • Christen Unie
 • D66
 • GroenLinks
 • Partij van de Arbeid
 • Partij voor de Dieren
 • Socialistische Partij
 • VVD

Arnhem Centraal
Arnhem Centraal schrijft over ondernemerschap dat zij de wensen en behoeften van ZZP en MKB in de stad wil inventariseren want, zo stelt AC, ‘zij hebben veel moeite om het hoofd boven water te houden’. Ook bepleit AC een gemeentelijke coach voor zittende, startende en nieuwe ondernemers in de stad.
Over burgerinitiatieven schrijft AC: ‚De ondersteuning van burgerinitiatieven wordt verbeterd door regels te vereenvoudigen en een vast aanspreekpunt in te stellen.‘

Over actief beleid voor betaalbare werkruimten, creatieve economische zones, grensoverschrijdend ondernemerschap (Duitsland) en Coehoorn Centraal troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.

CDA
‘Het CDA Arnhem blijft onverminderd inzetten op onze merken mode, kunst & cultuur, energie (innovatie), toerisme en sport/Papendal.’ Verder stelt zij: ‚We zetten in op het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen, juist ook door het MKB.’
Verder: ‚Het CDA wil dat meer gebruik gemaakt kan worden van de denkkracht van de inwoners en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving in de eigen straat of wijk.’

Over actief beleid voor betaalbare werkruimten, creatieve economische zones, Coehoorn Centraal en grensoverschrijdend ondernemerschap (Duitsland) troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.

Christen Unie
De CU wil het volgende met burgerinitiatieven: ‚ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer.‘
En verder: ‚De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie.‘
Daarnaast wil CU dat: ‚Sociale ondernemers een grotere kans krijgen bij aanbestedingen en overheidsinkoop.‘ Voor ZZP-ers wil de CU dat ‚ZZP-ers praktisch worden ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen en één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers te maken.‘

Over actief beleid voor creatief ondernemerschap, betaalbare werkruimten, grensoverschrijdend ondernemerschap (Duitsland), creatieve economische zones en Coehoorn Centraal troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.

D66
Over ondernemerschap zegt D66: ‚Startups en het MKB zijn de motor van banen en innovatie, en daarmee belangrijk voor de groei van onze lokale economie. D66 moedigt ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap vanuit HBO en MBO. D66 wil dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van Gelderland wordt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk startende ondernemers. Het verbinden van creativiteit met technologie en de maakindustrie is een belangrijke basis voor onze economie van de toekomst.’
Verder: ‚Daarnaast wil D66 in de komende periode experimenteren met regelluwe zones.‘ D66 noemt een aantal locaties voor ondernemers: ‚D66 ziet IPKW en Arnhems Buiten als innovatiecentra en wil dat de gemeente deze versterkt.‘
Over internationale samenwerking stellen zij: ‚De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is de belangrijkste buitenlandse handels- en zakenpartner van de Arnhemse en regionale economie. D66 wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de relatie met onze directe buren.‘
Over burgerinitiatieven stelt D66: ‘Arnhem kent veel goede initiatieven van inwoners zelf. Deze burgerinitiatieven versterken de grip van bewoners op hun eigen leefomgeving en zijn van grote waarde voor de stad. We willen dat deze initiatieven makkelijker van de grond komen door waar dat nodig en gewenst is de hulp van deskundige ambtenaren aan te bieden.’

Over actief beleid voor betaalbare werkruimten en Coehoorn Centraal troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.

GroenLinks
GroenLinks over de creatieve sector: ‚Naast duurzame energie is de creatieve sector belangrijk voor de Arnhemse economie. Veel Arnhemmers zijn werkzaam in de creatieve industrie. De gemeente ziet het belang van kunstenaars en andere creatieven en is er op gericht een aantrekkelijke vestigingsstad te zijn.‘
Over grensoverschrijdende samenwerking: ‚Arnhem heeft veel kansen in samenwerking met Duitsland. Op economisch en cultureel gebied en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Hierbij trekken we samen op met Nijmegen en andere regiogemeenten…‘
En verder: ‚De gemeente ondersteunt initiatieven die Arnhem een internationaal karakter geven.‘
GL over burgerinitiatieven: ‚We kiezen voor ondersteuning van burgerinitiatieven; burgers moeten serieus genomen worden en gehoord worden bij ideeën die zij voordragen. De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met burgers. Meepraten en invloed uitoefenen begint in de wijken. We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak.’

Over actief beleid voor betaalbare werkruimten, creatieve economische zones en Coehoorn Centraal troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.
(GroenLinks was mede-initiatiefnemer van Coehoorn Centraal).

PvdA
De PvdA zegt over ondernemerschap: ‚Meer werk betekent ook dat Arnhem aantrekkelijker wordt als ondernemersstad voor nieuwe én gevestigde ondernemers. Met focus op terreinen waar we al sterk in zijn of willen worden: energie, milieutechnologie, de culturele sector en de zorg. Door begeleiding van startende ondernemers en gerichte subsidies kunnen nieuwe bedrijven ontstaan en bestaande groeien.
Wij pleiten voor … het wegnemen van overbodige belemmeringen bij het ondernemen. Ons uitgangspunt is: ja, tenzij.’
Concreet stelt het verkiezingsprogramma: ‚Ontwikkelingen zoals in Coehoorn willen we stimuleren.‘
Over lege panden schrijft de PvdA: ‚We faciliteren vernieuwende initiatieven bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen of onbenutte openbare ruimte beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.‘

Over actief beleid voor grensoverschrijdend ondernemerschap (Duitsland) troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.

Partij van de Dieren
We konden in het programma van de Partij van de Dieren geen aanknopingspunten vinden bij de voor ons relevante thema’s.

SP
Het SP-programma noemt Coehoorn Centraal als volgt: ‚Coehoorn Centraal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waardevolle plek in onze stad. Coehoorn Centraal moet zich dan ook verder kunnen ontwikkelen.‘
Verder over lokale bedrijven: ‚Externe medewerkers die noodgedwongen worden ingehuurd door de gemeente, worden bij voorkeur ingehuurd bij lokale ondernemingen. Dit is beter voor de economie in Arnhem.‘

Over actief beleid voor burgerinitiatief en grensoverschrijdend ondernemerschap (Duitsland) troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.
(Wethouder Elfrink van SP was verantwoordelijk voor de projectperiode van 5 jaar van Coehoorn Centraal).

VVD
De VVD zegt over grensoverschrijdend ondernemerschap: ‚Met een ligging centraal tussen Randstad en Ruhrgebied, is Arnhem een knooppunt in Nederland en de poort naar Duitsland.’
Over creativiteit: ‚Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie.’
Over creatieve zones: ‚De aanwezigheid van jonge, talentvolle mensen maakt de Arnhemse economie flexibeler en sterker. Daarom staat aantrekkelijkheid voor studenten en scholieren (HBO, MBO en VMBO) hoog op onze lijst. Net als bedrijfsverzamelgebouwen, broedplaatsen en flexwerkplekken voor jonge en/of startende ondernemers.’
En verder: ‚Er zijn al veel mooie initiatieven in Arnhem waarin de gemeente heeft geparticipeerd zoals Greenhouse, Start-up Arnhem, Mode Incubator en Bureau Zelfstandigen. Er moet een helder meerjarenplan komen.‘

Over actief beleid voor burgerinitiatief en Coehoorn Centraal en burgerinitiatief troffen wij geen concrete aanknopingspunten aan.
(VVD was mede-initiatiefnemer van Coehoorn Centraal).

Dus…
Wat kunnen wij nu concluderen uit deze screening van de verkiezingsprogramma’s?

Coehoorn Centraal heeft niet gelobbyd, dus wat er in de programma’s staat is dat wat partijen zelf belangrijk vinden. We gaan voor authentieke steun op basis van argumenten en oprechte belangstelling.

Creatief ondernemerschap komt in veel programma’s in enigerlei vorm terug. Vooral bij het CDA en GroenLinks. Innovatie vanuit creatief ondernemerschap wordt echter nog te weinig op (economische) waarde geschat. Het kan dus beter, moet ook beter als Arnhem haar creatieve potentieel ten volle wil benutten.
Na de verkiezingen is de herkansing. Dan sluiten partijen een ‘coalitie-akkoord’, al dan niet op hoofdlijnen.
Wij hopen daar alsnog een hoge ‘C-factor’ in te zien.

De betaalbaarheid van werkruimten staat bij geen enkele partij concreet op de radar. Wel zijn er soms mogelijke aanknopingspunten te vinden. Toch is dat een belangrijke voorwaarde voor (door-)startende ondernemers. Gemeentelijk vastgoed voor dit doel inzetten, daar waar verantwoord, is klaarblijkelijk nog geen instrument.

Het woord ‚burgerinitiatief‘ komt amper voor in de gelezen programma’s. Inspraak, meepraten, ideeën ophalen, het is allemaal te vinden in de programma’s. Maar burgers die zelf initiatief en regie nemen, is voor veel partijen klaarblijkelijk nog een stap te ver, of we moeten teksten over het hoofd hebben gezien.

Een actief beleid voor creatieve zones is vooralsnog geen gemeengoed. PvdA, SP en VVD zijn daarin nog het meest concreet. Creatieve zones zijn voor ons meer dan bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen. Een creatieve zone kan alleen tot stand komen door een geïntegreerde aanpak op het gebied van regelgeving, vastgoed, technische en financiële faciliteiten alsook een lange termijn visie op de lokale economie. Het gaat om een passend programma dat community-vorming stimuleert. Daarvan is nog weinig te lezen in de geselecteerde verkiezingsprogramma’s.
De organisatie van lokale overheden in strikt gescheiden beleidsterreinen en competenties helpt daarbij natuurlijk ook niet. Van integraliteit in beleidsvorming en -uitvoering komt in de meeste gemeenten dan ook nog weinig terecht.

Grensoverschrijdende samenwerking wordt door een minderheid van de bekeken programma’s genoemd. Niet iedereen ziet klaarblijkelijk kansen die voor onze stad zo dichtbij liggen te wachten. De nu al 4 jaar lopende samenwerking tussen Coehoorn Centraal en haar Düsseldorfse partner ‘SUPER7000‘, en onze warme contacten met de afdeling Kreativ Wirtschaft van de Stadt Düsseldorf, vindt nog weinig weerklank en support uit de Arnhemse politiek.

Er zijn maar twee partijen die Coehoorn (Centraal) bij naam noemen: SP en PvdA. De partijen die dit project aanvankelijk mogelijk hebben gemaakt, GroenLinks en VVD, vermelden Coehoorn (Centraal) echter niet. SP is ook de partij die met wethouder Elfrink het project de afgelopen 5 jaar de ruimte heeft gegeven om zich te ontwikkelen.

Stemadvies: Stem Coehoorn!
Als we al een stemadvies geven, is het dat je als creatief ondernemer deze screening van verkiezingsprogramma’s meeweegt in je keuze. Immers, er zijn uiteraard meer thema’s die bepalen waar je het rode potlood neerzet. Alle partijen willen een beter Arnhem. Aan ieder van ons de keuze op 21 maart, welk Arnhem dat is.

Voorbehoud
De geselecteerde verkiezingsprogramma’s zijn elk op een eigen wijze geformuleerd. Daardoor kunnen er soms teksten over het hoofd worden gezien die wellicht niet letterlijk maar wel qua strekking een voor ons overzicht relevant thema bespreken. We hebben getracht de citaten uit de juiste context over te nemen. Indien wij daarin niet zorgvuldig of niet compleet zijn geweest, staat wij open voor aanpassingen. Deze kunt u mailen naar info@coehoorncentraal.nl.