Stichting Coehoorn Centraal is een feit

arnhem_coehoorn_stichting_oprichting
Foto: het voorlopige bestuur van de Stichting van Coehoorn Centraal. V.l.n.r. de heren Jan Heikens, Peter Groot en Paul de Bruijn.

De stichting is een feit: vandaag tekenden de heren Heikens, Groot en De Bruijn de oprichtingsakte bij notaris Van der Stap, die daarmee belangeloos de stichting hielp oprichten. Een korte toelichting op de stichtingsstatuten en het voorlopige bestuur.

De stichting: wat gaat die concreet doen?
De stichting heeft ten doel het tot stand brengen van een zone van creatieve bedrijvigheid in de breedste zin van het woord in casu quo op de haar door de gemeente voor bepaalde tijd aangewezen opstallen en openbare terreinen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Essentieel van deze doelomschrijving is dat de creatieve bedrijvigheid centraal staat en de stichting dus geen ‘vastgoeddoelen’ nastreeft. De panden zijn een middel, niet meer, niet minder. Eigenlijk is het Coehoornproject in haar kern niet eens een stadsontwikkelingproject, maar meer een project om een economische zone tot stand te brengen.

De Stichting wil haar doel onder meer te bereiken door:

  • het werven en selecteren van geschikt geachte ondernemers en ondernemingen; 
  • het voor korte of langere tijd, doch maximaal tot aan het einde van de looptijd van het project Coehoorn Centraal, (doen) verhuren van beschikbare opstallen aan de hiervoor in dit artikellid bedoelde gegadigden, dan wel aan hen die een eenmalig gebruik beogen ten behoeve van vergaderingen, exposities of andere publieksactiviteiten;
  • het al dan niet tegen vergoeding voor korte of langere tijd, doch maximaal tot aan het einde van de looptijd van het project Coehoorn Centraal, beschikbaar (doen) stellen van (delen van) het in het project gelegen openbare terrein of van terreinen behorende tot een van de hiervoor bedoelde opstallen;
  • voorts het (laten) verrichten van alle hiervoor noodzakelijke werkzaamheden, waaronder het verzorgen van de communicatie en overleg met alle relevante partijen.

En hoe organiseert de Stichting zich verder?
De Stichting kent, zoals alle stichtingen, een bestuur. Deze gaat 3 tot maximaal 7 leden tellen. Momenteel is een voorlopig bestuur van drie leden aangetreden. De reden is dat daarmee het project nu verplichtingen kan aangaan, zoals het aangaan van huurcontracten voor de panden, onderhoudscontracten, levering van voorzieningen. Bovendien geeft een tijdelijk bestuur de ruimte om op zoek te gaan naar de juiste bestuurders voor een dergelijk uniek project.
Ook Peter Groot en Paul de Bruijn zullen na niet lange tijd weer aftreden als bestuursleden en hun werk voortzetten als ‘uitvoerders’ in het ‘projectbureau’.
Een Raad van Toezicht zal het reilen en zeilen van de Stichting in de gaten gaan houden. Immers de verantwoordelijkheden van de Stichting zijn groot, haar activiteiten liggen onder een vergrootglas. De Raad van Toezicht zal zich niet met de dagelijkse gang van zaken gaan bezighouden.

En de bewoners en ondernemers uit de wijk?
De Stichting zal een ‘programmaraad’ in het leven roepen, die als adviserende commissie van de Stichting zal dienen. Deze raad adviseert over de richting waarin het project zich beweegt, vooral als het gaat om de in de wijk merkbare aspecten, zoals activiteiten en inrichting en gebruik van het openbare terrein, het toekomstige stadspark.
In overleg met de wijk zal het bestuur deze raad samenstellen.